Svenska Dendrobatidsällskapet

Stadgar

Pilgift

Hoppa till: navigering, sök

Svenska Dendrobatidsällskapets stadgar

Stadgar uppdaterade vid årsmötet 2009

§1. Sällskapets namn

 • Sällskapets namn är Svenska Dendrobatidsällskapet.

§2. Sällskapets ändamål

 • Att underlätta effektivt avelssamarbete inom terrariehobbyn för att få lämpliga avelsgrupper, undvika inavel och behålla arterna och deras färgvarianter rena.
 • Att sprida information och kunskap om dendrobatider inom och utanför föreningen.

§3. Medlemskap

 • Medlem i sällskapet kan vara såväl fysisk som juridisk person.
 • Medlemsavgiften avser kalenderår.
 • Sällskapets styrelse kan vägra en medlemsansökan eller avsluta ett medlemskap om den finner att synnerliga skäl föreligger.

§4. Sällskapets beslutande organ

 • Sällskapets beslutande organ är:
  • 1, Årsmötet
  • 2, Styrelsen

§5. Sällskapets möten

 • Medlemmarnas rätt att påverka sällskapets verksamhet utövas på sällskapets årsmöte.
 • Årsmöte hålls under första kvartalet.
 • Skriftlig kallelse till möten utsändes av styrelsen till samtliga medlemmar minst 2 veckor före sammankomst.
 • Extra möte kan sammankallas av styrelsen och därvid får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§6. Årsmöte

 • Vid årsmöte skall följande ärenden avseende sällskapet förekomma.
  • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
  • Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
  • Fastställande av dagordning
  • Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
  • Revisorernas berättelse för samma tid.
  • Fråga om balansräknings fastställande samt disposition av tillgängliga medel.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
  • Val av styrelse. (se §7.)
  • Val av revisorer. (se §10.)
  • Val av valberedning. (se §11.)
  • Behandling av inkomna motioner.
  • Övriga frågor.

§7. Styrelse

 • Sällskapets styrelse består av ordförande och kassör. Dessutom kan upp till fyra ledamöter väljas.
 • Styrelsen företräder sällskapet, bevakar dess intressen och behandlar dess angelägenheter samt beslutar för sällskapets vägnar i ärenden där ej annorlunda bestäms i dessa stadgar.
 • Styrelsen åläggs att:
  • Verkställa av årsmöte fattade beslut.
  • Handhava sällskapets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper.
  • Fördela olika uppdrag samt utfärda instruktioner för dessa.
  • Till årsmöte avge en årsredovisning/verksamhetsberättelse.
 • Ordförande och kassör väljs på två år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett år.

§8. Teckningsrätt

 • Ordförande och kassör tecknar firman var och en för sig.

§9. Räkenskapsår

 • Sällskapets räkenskapsår skall avslutas per den 31 december varje år.
 • Styrelsens årsredovisning skall senast inlämnas 2 veckor innan årsmöte till föreningens revisorer.

§10. Revisorer

 • Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall årligen granskas av en till två på årsmötet utsedda revisorer.
 • Revisorer väljs på ett år.
 • Revisorer skall på årsmöte avge berättelse över sin granskning.
 • Revisor får ej vara styrelsemedlem.

§11.Valberedning

 • I syfte att förbereda på möten förekommande val skall på årsmötet en valberedning utses, bestående av en till fyra personer varav en skall vara sammankallande.
 • Valberedningen väljes för ett år.
 • Valberedare får ej vara styrelsemedlem.

§12. Pilgiftaren/Pilgiftsbladet

 • Pilgiftaren är sällskapets medlemstidning.
 • Pilgiftsbladet är ett informationsblad vilket dels ger sällskapet informationer, dels ersätta Pilgiftaren under de perioder sällskapet saknar resurser att ge ut sin tidning.
 • Antal nummer per år bestäms av styrelsen.
 • Huvudredaktören skall publicera det styrelsen ålägger.

§13. Motioner

 • Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling vid ordinarie årsmötet har att lämna motion härom till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.

§14. Ändring av stadgarna

 • Beslut om ändring av dessa stadgar för sällskapet är ej giltigt med mindre än kvalificerad majoritet röstar för det vid ordinarie årsmöte.

§15. Sällskapets upplösande

 • Beslut om upplösande av sällskapet är ej giltigt med mindre än att beslutet fattas av två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte.
 • Alla ej likvida medel skall auktioneras bort vid det möte där det slutgiltiga beslutet tas. Mötet kan besluta om donationer av exv. tidskrifterna, som ett led i att bevara all kunskap till eftervärlden.
 • Alla likvida medel skall sedan doneras till en eller flera av mötet beslutat lämpliga mottagare såsom projekt för bevarande/återställande av dendrobatidbiotoper regnskog eller annan verksamhet som antingen stöttar dendrobatidhobbyn eller dendrobatiders förutsättningar till en fortsatt existens.
Den här artikeln är hämtad från http://pilgift.nordelind.se/index.php?title=Stadgar