Svenska Dendrobatidsällskapet

CITES

Pilgift

Hoppa till: navigering, sök


CITES

CITES-konventionen skyddar vilda arter av djur och växter, dvs man får inte sälja, köpa eller fånga djur hur som helst utan måste följa vissa regler. I en del fall är det inte tillåtet alls.

Vilka arter är då skyddade av CITES? På följande sida finner du den kompletta listan: http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml som också går att ladda hem här. EU-Kommissionens förordning om CITES finns här.

De släkter/arter som ligger nära SDS verksamhet är följande:
Allobates femoralis
Cryptophyllobates azureiventris
Allobates zaparo
Dendrobates spp.
Epipedobates spp.
Phyllobates spp.
Mantella spp.

Dessa är alla Appendix II-djur! Detta innebär: ”Appendix II innehåller arter som inte nödvändigtvis hotas av utrotning, men där handeln måste kontrolleras för att undvika användning är oförenlig med deras överlevnad. (anm. hit hör alla pilgiftsgrodor/mantellor!)”


Detta gör att du som uppfödare har blanketter hemma som ifylls när du säljer djur. På så sätt är du med och konserverar och skyddar de arter du har hemma. Lycka till i din stora uppgift! De arter som omfattas av CITES förtecknas i tre så kallade Appendix, tillägg, beroende på vilken grad av skydd de behöver. (För ytterligare information om antalet och typen av arter som omfattas av konventionen gällande våra förehavanden med grodor kommer en förteckning längre ner i denna tråd. Följande information är hämtad från http://www.cites.org/eng/disc/how.shtml den 2 april 2009.


Regelverk gällande försäljning av pilgiftsgrodor

När du köper en pilgiftsgroda skall det alltid finnas ett dokument med, ett s.k. uppfödarintyg, som fungerar som ett slags identifikationshandling för det exemplaret i fråga. Anledningen är att pilgiftsgrodorna finns med på CITES bilaga 2 (Apendix II). Detta innebär att all handel med vildfångade djur av dessa släkten är förbjuden! Det oerhört viktigt att kunna styrka ursprunget av de djur man har då regelverket kräver så. Rent konkret innebär detta att varje djur som säljs också har ett dokument kopplat till sig, som styrker ursprunget.

  • Du som säljer pilgiftsgrodor – skicka med ett uppfödarintyg!
  • Du som köpare – kräv ett intyg!

Man kan skriva ett intyg för en hel grupp men mot anmodan är försäljaren skyldig att skriva ett intyg åt varje exemplar.


Att transportera grodor inom EU

Den enda begränsning som föreligger är att man endast får ta med sig fem djur över gränsen till annat EU-land. Vill man ta med fler, ansöker man ett s.k. införseltillstånd. Det kostar c:a 500:-, gäller 12 månader och berör de arter du har ansökt för. Om artlistan förändras kan du, retroaktivt ansöka om att göra ett tillägg till ditt tillstånd. Detta brukar myndigheten bevilja. Mer detaljer om detta finns i artikeln om Import av groddjur.


De ändliga resurserna

Många av jordens resurser är på väg att ta slut. Det gäller olika naturresurser men också en lång rad djur- och växtarter. För att skydda dessa, på en internationell nivå finns CITES. CITES reglerar den internationella handeln med djur och växter (levande och döda) som är i behov av skydd eller akut skydd för att förhindra utrotning.


Samtal med Jordbruksverket

Å Svenska Dendrobatidsällskapets vägnar har undertecknad fört samtal med Ernst Mehnert som jobbar på Jordbruksverkets enheten för sällskapsdjur. (på engelska: Division for CITES and Pet Animals/CITES Management Authority). Mehnert är Jordbruksvekets sakkunnige i dessa frågor varför vi i SDS kan förlita oss på att ”ha på fötterna” gällande utformning av de handlingar som krävs för handel med skyddade djur, när vi har utformat dessa dokument i samarbete med Mehnert.


Reglering av djurhållning handlar ytterst sett om juridik, något som många av oss inte sysslar med till vardags varför du inte behöver sätta dig in i detta. Mina frågor till myndigheten har koncentrerat sig kring: hur upprättar man ett fullgott uppfödarintyg? De gängse tolkningarna av CITES regelverk har kommit oss till del genom herr Mehnerts assistans. Detta har resulterat i en blankett man kan ladda ner här, och för att du skall kunna förlita dig på dokumentets giltighet så låter vi Mehnert själv ta till orda:

”/…/När det gäller intygsblanketten är den verkligen föredömligt bra och helt enligt vad vi diskuterat. Tack också för en trevlig "ton" i dina mejl. Hälsningar och lycka till med hobbyn //Ernst Mehnert, Jordbruksverket /…/”


Förklaring till vad Appendix I, II och III står för

Appendix I

  • Appendix I innehåller arter som hotas av utrotning.

Originaltext: Appendix I includes species threatened with extinction.

  • Handel med exemplar av dessa arter är tillåten endast i undantagsfall.

Originaltext: Trade in specimens of these species is permitted only in exceptional circumstances.

Regler för Appendix I-arter:
1. Ett importtillstånd som utfärdats av den administrativa myndigheten i den importerande staten krävs. Detta kan endast utfärdas om exemplaret inte kommer att användas för huvudsakligen kommersiella ändamål, och om importen kommer att ske för ändamål som inte är till skada för överlevnad av arten. När det gäller en levande djur eller växter, vetenskapliga myndigheten måste vara förvissad om att den föreslagna mottagaren är utrustad för att hysa och vård för det.

Originaltext: An import permit issued by the Management Authority of the State of import is required. This may be issued only if the specimen is not to be used for primarily commercial purposes and if the import will be for purposes that are not detrimental to the survival of the species. In the case of a live animal or plant, the Scientific Authority must be satisfied that the proposed recipient is suitably equipped to house and care for it.

2. Ett exporttillstånd eller återexportintyg utfärdas av den administrativa myndigheten i den stat export eller reexport krävs också. Ett exporttillstånd kan bara utfärdas om förlagan var lagligen erhållits, handeln inte kommer att vara till skada för överlevnaden för de arter och ett importtillstånd har utfärdats. Ett intyg om återexport får utfärdas endast om förlagan har importerats i enlighet med bestämmelserna i konventionen och, i fråga om ett levande djur eller växter, om ett importtillstånd har utfärdats. När det gäller en levande djur eller växter, det måste vara beredda och levereras för att minimera risken för skador, sjukdom eller grym behandling.

Originaltext: An export permit or re-export certificate issued by the Management Authority of the State of export or re-export is also required. An export permit may be issued only if the specimen was legally obtained; the trade will not be detrimental to the survival of the species; and an import permit has already been issued. A re-export certificate may be issued only if the specimen was imported in accordance with the provisions of the Convention and, in the case of a live animal or plant, if an import permit has been issued. In the case of a live animal or plant, it must be prepared and shipped to minimize any risk of injury, damage to health or cruel treatment.

Appendix II

  • Appendix II innehåller arter som inte nödvändigtvis hotas av utrotning, men där handeln måste kontrolleras för att undvika användning är oförenlig med deras överlevnad. (anm. hit hör alla pilgiftsgrodor!)

Originaltext: Appendix II includes species not necessarily threatened with extinction, but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatible with their survival.

Regler för Appendix-II-arter
1. Ett exporttillstånd eller återexportintyg utfärdas av den administrativa myndigheten i den stat export eller återexport krävs. Ett exporttillstånd kan bara utfärdas om förlagan var lagligen erhållits och om export inte kommer att vara till skada för överlevnaden av arten. Ett intyg om återexport får utfärdas endast om förlagan har importerats i enlighet med konventionen.

Originaltext: An export permit or re-export certificate issued by the Management Authority of the State of export or re-export is required. An export permit may be issued only if the specimen was legally obtained and if the export will not be detrimental to the survival of the species. A re-export certificate may be issued only if the specimen was imported in accordance with the Convention.

2. När det gäller en levande djur eller växter, det måste vara beredda och levereras för att minimera risken för skador, sjukdom eller grym behandling.

Originaltext: In the case of a live animal or plant, it must be prepared and shipped to minimize any risk of injury, damage to health or cruel treatment.

3. Inga tillstånd krävs om det inte krävs enligt nationell lagstiftning.

Originaltext: No import permit is needed unless required by national law.

Appendix III

  • Appendix III innehåller arter som är skyddade i minst ett land, som har bett andra CITES-parterna för att få hjälp att kontrollera handeln.

Originaltext: Appendix III contains species that are protected in at least one country, which has asked other CITES Parties for assistance in controlling the trade.


  • Ändringar av Appendix III följa en avgränsad förfarande från ändringar i Appendix I och II, som varje parts rätt att göra ensidiga ändringar.

Originaltext: Changes to Appendix III follow a distinct procedure from changes to Appendices I and II, as each Party’s is entitled to make unilateral amendments to it.

Den här artikeln är hämtad från http://pilgift.nordelind.se/index.php?title=CITES